• telegram
  • instagram
  • آپارات

سناریو های خانه هوشمند

به طور کلی سناریو های خانه هوشمند را می توان به چند دسته زیر تقسیم نمود:
برنامه هاي رويداد
از برنامه هاي رويداد براي كليدزني سيستم يا بخش هايي از سيستم به حالت روشن و خاموش بر اساس تقاضا استفاده مي شود. براي مثال، پيام دما بسيار بالا، برنامه اي را فعال كرده و در نتيجه فن ها را راه اندازي مي كند. پيام رويداد دما نرمال، برنامه ديگري را فعال كرده و فن ها را از كار مي اندازد.
برنامه هاي زمان بندي شده
از برنامه هاي زمان بندي شده براي اطمينان از آنكه فقط در زماني كه اتاق ها يا ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرند بتوان سيستم هاي روشنايي، حرارتي و خنك كننده را روشن كرد، استفاده مي شوند. برنامه هايي از اين نوع شامل برنامه هاي روزانه و هفتگي و برنامه هاي تقويمي هستند.
برنامه هاي روزانه در برگيرنده تمام زمان هاي كليد زني و فرامين براي يك روز مشخص مي باشند. برنامه هاي هفتگي شامل برنامه هاي روزانه براي هر يك از روزها يا هفته مشخص مي باشد. با برنامه هاي تقويمي مي توان يك برنامه روزانه را در يك روز مشخص از سال، فعال كرد و يا يك فرمان را در يك زمان مشخص شده روز صادر نمود.
كليدزني متغير
كليدزني متغير براي كاهش انرژي جهت مقاصد حرارت دادن يا خنك كردن، به كار مي رود.هنگامي كه سيستم حرارتي در حال كار باشد، از دماي فعلي داخل و خارج از اتاق براي محاسبه ديرترين زمان روشن كردن سيستم حرارتي (‌قبل از استفاده از اتاق) استفاده مي شود. در نتيجه در زماني كه اتاق مورد استفاده قرار مي گيرد، دماي مناسبي خواهد داشت. اين سيستم زودترين زماني كه مي توان سيستم حرارتي را خاموش كرد را نيز محاسبه مي كند و دماي مناسب تا زمان استفاده از اتاق محفوظ باقي خواهد ماند. بر خلاف زمان هاي كليدزني ثابت مورد استفاده در برنامه هاي زمان بندي شده (كه بر اساس زمان هاي استفاده از اتاق و براي پايين ترين دماهاي خارجي تنظيم مي شوند)، كليدزني متغير، پريود زمان روشن شدن سيستم حرارتي و در نتيجه هزينه هاي مربوطه را كاهش مي دهد.
كليدزني دوره اي
معمولا از سه كليد زني دوره اي براي كاهش زمان هاي عملياتي سيستم هايي كه اثر خنك كننده دارند، استفاده مي شوند. براي مثال هنگامي كه ساختمان مورد استفاده است، سيستم هاي تخليه هوا در راه پله ها و اتاق هاي استراحت به طور پيوسته روشن نمي شوند، بلكه به صورت دوره اي در طول روز عمل مي كنند. براي مثال اين سيستم ها مي توانند در ابتدا 10 دقيقه روشن شده، سپس به مدت 5 دقيقه خاموش بمانند. در اين سناريو، سيستم تهويه فقط 6 ساعت در روز كار خواهد كرد، بر خلاف 9 ساعت كار در حالت عملكرد پيوسته.
خنك كننده شبانه
از خنك كننده شبانه براي كاهش انرژي لازم براي مقاصد خنك سازي استفاده مي شود. در طول روز اتاق ها و ساختمان ها به وسيله خورشيد گرم شده و حرارت را ذخيره مي كنند. اگر در طول شب، دماي خارجي از دماي داخل ساختمان پايين تر بيايد، فن هاي تخليه روشن شده و هواي خنك را به داخل ساختمان مي دمند. در نتيجه ساختمان بدون استفاده از سيستم تهويه مطبوع خنك مي شود.
محدود كردن بار پيك
شركت ها و سازمان هايي كه توان الكتريكي بالايي مصرف مي كنند، بايد دو نوع بهاي انرژي مصرفي را يكي بابت انرژي كه واقعا مصرف كرده اند و ديگري بابت حداكثر مصرف انرژي در بازه زماني مشخص (مثلا 15 دقيقه) به سازمان بخش عمومي، پرداخت نمايند.
وظيفه برنامه محدود کننده بار پيک، خاموش و روشن کردن بارها به طور خودکار در طول روز است. در نتيجه از بار پيک و هزينه هاي مربوطه به حداکثر مقدار مصرف کاسته مي گردد.

مطالب مرتبط